Báo cáo theo tuần

Báo cáo hàng tuần về Hệ sinh thái LaunchZone (06 tháng 6 năm 2022 - 12 tháng 6 năm 2022)
#LZ_Exchange - AMM + tích hợp 14 giao thức (PCS_V1, PCS_V2, APE, BABY, BAKE, BI, CAFE, JET, JUL, MDX, OpenOcean, HashFlow, DoDo và Synapse). -Limit Order ...
Mon, 20 Tháng 6, 2022 at 10:50 SA
Báo cáo hàng tuần về Hệ sinh thái LaunchZone (13 tháng 6 năm 2022 - 19 tháng 6 năm 2022)
#LZ_Exchange -AMM + tích hợp thêm 3 giao thức  ( OpenOcean , HashFlow and DoDo). #LZ_Wallet  - Tích hợp thêm Cronos Chain. #LZ_Exchange -Biể...
Mon, 20 Tháng 6, 2022 at 10:49 SA
Báo cáo hàng tuần về Hệ sinh thái LaunchZone (20 tháng 6 năm 2022 - 25 tháng 6 năm 2022)
#LZ_Exchange  - Cập nhật Điều khoản sử dụng - Khung thời gian chart có thêm: Ngày(D), Tuần(W) - Thêm khái niệm về Base token và Quote token:    + H...
Sun, 26 Tháng 6, 2022 at 6:55 SA