#LZ_Exchange 

- Cập nhật Điều khoản sử dụng

- Khung thời gian chart có thêm: Ngày(D), Tuần(W)


- Thêm khái niệm về Base token và Quote token:

   + Hiển thị thông tin theo Base token như: Chart, Summary, Market Swap, Liquidity

   + Mục Liquidity hiển thị tất cả các token có thanh khoản với Base Token 

   + Limit Order tích hợp referrer và GC collection. Referer nhận sẽ được token ngay trong giao dịch order được thực hiện theo tỷ lệ Ref_Rate

  + Tối ưu hóa Limit Order để giảm rủi ro

#LZ_FARM

- Cập nhật Điều khoản sử dụng