STEP 1

Bắt đầu cuộc trò chuyện với The Sower Bot và chọn Start (nếu đây là lần đầu bạn dùng bot). Nhập cú pháp /premium và chọn LaunchZone Premium.


STEP 2


Nhập địa chỉ ví BEP-20 mà bạn dùng để khóa $LZ trên LZ Pad


Sau khi điền, chuyển khoản ĐÚNG số $LZ yêu cầu vào Ví xác minh LZ Premium.


Bot sẽ tạo một ví xác minh khác cho mỗi lần đăng ký và số tiền $LZ được gửi đến địa chỉ này cũng sẽ khác nhau.


STEP 3: Nhập transaction hash của giao dịch sau khi bạn hoàn thành Step 2