STEP 1: Truy cập https://swap.lz.finance/

STEP 2: Kết nối ví của bạn với LZ Swap.

STEP 3: Chọn token bạn muốn quy đổi và token bạn sẽ nhận được sau quy đổi

STEP 4: Nhập lượng token bạn muốn quy đổi và đặt Slippage tolerance bằng 6%. STEP 5: Chọn Approve.