Bạn cần nhấp vào nút Connect Wallet ở góc dưới cùng bên trái của trang, sau đó chọn walllet bạn muốn kết nối với LaunchZone và nhấp vào Connect.