Hiện tại LaunchZone đang hỗ trợ các ví sau:

  • MetaMask
  • LZ Wallet (trước đây là ezDeFi)
  • Binance Chain Wallet
  • WalletConnect
  • Coinbase Wallet
  • Fortmatic
  • Portis